Category: Blogger

Khi nói Dân Ngu có Dân Chủ sẽ Loạn, ko đồng nghĩa với ủng hộ Độc Tài, mà đang cố giúp 12

Khi nói Dân Ngu có Dân Chủ sẽ Loạn, ko đồng nghĩa với ủng hộ Độc Tài, mà đang cố giúp

Khi nói Dân Ngu có Dân Chủ sẽ Loạn, ko đồng nghĩa với ủng hộ Độc Tài, mà đang cố giúp Người Dân Hết Ngu đề có Dân Chủ!

Ở Việt Nam lạ lắm: (1) Bác Sĩ, Kỹ Sư, Nhà Báo, Nghệ Sĩ… thì muốn làm thay việc của 9

Ở Việt Nam lạ lắm: (1) Bác Sĩ, Kỹ Sư, Nhà Báo, Nghệ Sĩ… thì muốn làm thay việc của

Ở Việt Nam lạ lắm: (1) Bác Sĩ, Kỹ Sư, Nhà Báo, Nghệ Sĩ… thì muốn làm thay việc của Quan Toà (2) Quan Toà, Luật Sư … thì tưởng mình giỏi hơn Bác...

Sống trên đời, ngoài Đánh Đấm còn có tạm nhịn, đàm phán thoả hiệp này kia, nhưng bọn 3

Sống trên đời, ngoài Đánh Đấm còn có tạm nhịn, đàm phán thoả hiệp này kia, nhưng bọn

Sống trên đời, ngoài Đánh Đấm còn có tạm nhịn, đàm phán thoả hiệp này kia, nhưng bọn Húng Chó chỉ biết mỗi Đánh và Đánh!