Lội qua dòng nước chảy chỉ sâu đến mắt cá chân tưởng như không nguy hiểm,

You may also like...

4 Responses

  1. Hưng Thanh says:

    Chắc chắn không bằng Cán bộ nhà ta xã đập.

  2. Haigiap Pham says:

    Xàm l… hết sức…

  3. Nước không sâu hơn đùi gối cũng đủ hút vài người vào ống cống, đề phòng vẫng hơn

  4. Minh Hạnh says:

    Thanh Hiền nỗi lo của t là có thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *